خوشنود

( خوشْنُود )
{ خُش (و معدولہ) + نُود }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - راضی