خوشی پر خوشی

( خوشی پَر خوشی )
{ خُشی (و معدولہ) + پَر + خُشی (و معدولہ) }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - بہت زیادہ مسرت