خول بافی

( خول بافی )
{ خول (و مجہول) + با + فی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نقش و نگار