خون آشام

( خُون آشام )
{ خُون + آ + شام }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - (مجازاً) ظالم۔