خون دار

( خُون دار )
{ خُون + دار }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - قاتل