بادہء ناب

( بادَہءِ ناب )
{ با + دَہ + اے + ناب }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - خالص شراب۔