بادہء دو شینہ

( بادَہءِ دو شِینَہ )
{ با + دَہ + اے + دو (و مجہول) + شی + نَہ }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - رات کی شراب۔