بادگرد

( بادْگِرْد )
{ باد + گِرْد }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بگولا