ذہول

( ذُہول )
{ ذُہول }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - بھول، غفلت۔