جھابر[2]

( جھابَر[2] )
{ جھا + بَر }
( پراکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - لچھے دار۔