جھل[4]

( جَھل[4] )
{ جَھل }
( مقامی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - پیاس