باراں گیر

( باراں گِیر )
{ با + راں + گِیر }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - سائبان