باعصمت

( باعِصْمَت )
{ با + عِص + مَت }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - پاکدامن