ڈسمسل

( ڈِسْمِسَل )
{ ڈِس + مِسَل }
( انگریزی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - موقوفی، برطرفی۔