داؤ بھید

( داؤ بھید )
{ دا + او (و مجہول) + بھید (ی مجہول) }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مکر و فریب، چالاکی۔