دایاں بازو

( دایاں بازُو )
{ دا + یاں + با + زُو }
( مقامی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - سیدھا بازو۔