دبی دبائی

( دَبی دَبائی )
{ دَبی + دَبا + ای }
( پراکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - "دبا دبایا" کی تانیث۔