دبیل

( دَبَیل )
{ دَبَیل (ی لین) }
( پراکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - زیردست، مرعوب۔