دپٹ

( دَپَٹ )
{ دَپَٹ }
( مقامی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دوڑ، حملہ۔