دت[2]

( دَت[2] )
{ دَت }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دان، بخشش، عطا۔