دد و دام

( دَد و دام )
{ دَدو (و مجہول) + دام }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - چرندے اور درندے۔