دراج

( دُرّاج )
{ دُر + راج }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - تیتر