دراز بازو

( دَراز بازُو )
{ دَراز + با + زُو }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - غالب، قوی۔