دراست

( دِراسَت )
{ دِرا + سَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - سبق، لکچر۔