دربار دار

( دَرْبار دار )
{ دَر + بار + دار }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - درباری