دربر

( دَربَر )
{ دَر + بَر }
( فارسی )

تفصیلات


متعلق فعل
١ - اوپر