درت

( دُرِت )
{ دُرِت }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خراب، برا۔