درخواست سرسری

( دَرْخواسْتِ سَرْسَری )
{ دَر + خاس (و معدولہ) + تے + سَر + سَری }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - مختصر سی درخواست۔