درخور

( دَرخور )
{ دَر + خور (و مجہول) }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - لائق، قابل