درد پرور

( دَرْد پَرْوَر )
{ دَرْد + پَر + وَر }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - غم زدہ۔