درد سامانی

( دَرْد سامانی )
{ دَرْد + سا + ما + نی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ذہنی الجھنیں۔