درد شریک

( دَرْد شَرِیک )
{ دَرْد + شَرِیک }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ہمدرد، دردمند۔