درد گساری

( دَرْد گُساری )
{ دَرْد + گُسا + ری }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - ہمدردی