درد نوشی

( دَرْد نوشی )
{ دَرْد + نو (و مجہول) + شی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - غم خوری۔