درد و گداز

( دَرْد و گُداز )
{ دَر + دو (و مجہول) + گُداز }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نرم دلی۔