درس تقلید

( دَرْسِ تَقْلِید )
{ دَر + سے + تَق + لِید }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - رہنمائی