درست اعمالی

( دُرُسْت اَعْمالی )
{ دُرُسْت + اَع + ما + لی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نیک چلنی۔