درشت خو

( دُرُشْت خُو )
{ دُرُشْت + خُو }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - تند خو۔