درشت رفتاری

( دُرُشْت رَفْتاری )
{ دُرُشْت + رَف + تا + ری }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - تیز رفتاری۔