درفش

( دُرَفْش )
{ دُرَفْش }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - پھریرا، جھنڈا۔