درک

( دَرْک )
{ دَرْک }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - رسائی، دخل۔