درگ

( دُرْگ )
{ دُرْگ }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم ظرف مکان
١ - دشوار گزار راستہ یا گھاٹی۔