درم خریدہ

( دِرَم خَرِیدَہ )
{ دِرَم + خَری + دَہ }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - زر خرید غلام