درمتی

( دُرْمَتی )
{ دُر + مَتی }
( پراکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نادانی، بے عقلی۔