درنگ

( دِرَنْگ )
{ دِرَنْگ (ن غنہ) }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دیر، تاخیر، تامل۔