درنگی

( دِرَنْگی )
{ دِرَن (ن غنہ) + گی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - تاخیر، دیر۔