ڈھار[2]

( ڈھار[2] )
{ ڈھار }
( پراکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - وضع، طور، انداز۔