ڈھب ڈھب[2]

( ڈَھب ڈَھب[2] )
{ ڈَھب + ڈَھب }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - آبی، دلدلی، گیلا۔