دزدیدہ دار

( دُزْدِیدَہ دار )
{ دُز + دی + دَہ + دار }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - کوتوال