دسا[1]

( دَسا[1] )
{ دَسا }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - حالت، کیفیت۔